Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov


Vaše osobné údaje spracúvame ako prevádzkovateľ webu Contentrio s.r.o. so sídlom Beňadiková 322, 03204 Beňadiková (ďalej len „prevádzkovateľ“) v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a sprostredkovateľa (ak je poverený) a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.


Účely spracúvania osobných údajov, lehoty uchovávania, právny základ, príjemca


Na základe vášho súhlasu, pokiaľ prostredníctvom kontaktného formuláru pošlete svoje osobné údaje, môžu byť spracúvané s cieľom zaslania newslettera a/alebo zaslania informácií o činnosti Prevádzkovateľa (marketingové informácie). Osobné údaje môžu byť poskytnuté sprostredkovateľovi (distribúcia newslettera).

Vaše osobné údaje sú spracúvané počas doby, po ktorú bude newsletter vydávaný a distribuovaný, prípadne do odvolania vášho súhlasu. Máte právo súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, zaslaním e-mailu na adresu dominik@contentrio.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov.

To, aké informácie o vás zhromažďujeme a spôsob ich využitia závisí od toho, akú našu konkrétnu službu používate a akým spôsobom spravujete ovládanie svojej ochrany súkromia u nás.

Ak ste zákazníkom Contentrio, spracúvané sú vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli v súvislosti s objednávkou tovaru alebo služby alebo v súvislosti s organizovanou súťažou, na základe oprávneného záujmu, na tieto účely:

• poskytovanie služieb, plnenie zmluvy (napr. zaslanie produktu alebo prístupu do aplikácie alebo členskej sekcie, zaslanie online kurzu, dodanie tovaru a pod.);

• vedenie účtovníctva (fakturačné údaje) za účelom vystavenia a evidencie daňových dokladov;

• priamy marketing – zaslanie newslettera a/alebo informácií o činnosti Prevádzkovateľa (marketingové informácie).

Základom pre legálne spracovanie vašich osobných údajov je súhlas, ktorý ste udelili pri vstupe na stránky contentrio.sk.


Vaše práva podľa Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov


Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako sú vaše osobné údaje používané. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, kontaktujte nás s požiadavkou na ich úpravu, aktualizáciu alebo doplnenie.

Právo na vymazanie

Máte právo požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak získané osobné údaje, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých okolností ste oprávnený požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať o prenos osobných údajov, ktoré ste poskytli, na tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré od vás boli získané na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo  namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nedisponujeme presvedčivým legitímnym oprávneným dôvodom na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas

V prípadoch, kedy prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Máte právo súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, zaslaním e- mailu na adresu dominik@contentrio.sk.

Právo podať sťažnosť

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať.

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.


Cookies


Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa vám uložia do počítača alebo vášho mobilného zariadenia (tablet či telefón) pri návšteve internetovej stránky. Súbory sa ukladajú do priečinku vo vašom prehliadači, obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a nejaký obsah (zväčša čísla a písmenká). Pri nasledujúcej návšteve tejto istej stránky prehliadač pošle informácie, ktoré sú uložené v súboroch cookies naspäť na stránku, ktorá súbory pôvodne vytvorila.

Internetová stránka vďaka tomu vie, že ste už našu stránku navštívili. Cookies vám môžu uľahčiť používanie stránky, stránka si napríklad zapamätá, že ste prihlásení pod svojou prezývkou a pri nasledujúcom načítaní nemusíte znova zadávať svoje prihlasovacie údaje. Používame dočasné a trvalé cookies, dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení kým nezavriete stránku. Naopak trvalé cookies zostávajú vo vašom zariadení do uplynutia svojej platnosti (napr. pár týždňov, mesiacov) alebo pokiaľ  ich ručne nevymažete.

Prečo Contentrio.sk používa cookies?

Cookies používame, aby sme vám uľahčili používanie našej stránky. Používame vlastné cookies ako aj cookies tretích strán ako napr. cookies od spoločnosti Google či Facebook.

Reklamné cookies

Na zobrazovanie reklám využívame služby tretích strán, ktoré využívajú reklamné súbory cookies na presnejšie cielenie reklám. Vďaka tomuto inzerenti na stránke Contentrio.sk a ďalších stránkach internetu vedia lepšie zacieliť svoju reklamu. Používateľovi sa tak môže zobraziť lepšie cielená reklama.

Cookies tretích strán

Contentrio.sk využíva vo svojich stránkach služby tretích strán ako napr. nástroje na meranie návštevnosti cez systémy Google Analytics alebo tlačítka na zdieľanie či lajkovanie obsahu na sociálnych sietiach ako napr. na Facebooku. Pravda pre využitie týchto služieb načítava kódy tretích strán, ktoré pre plnú funkčnosť môžu vyžadovať ukladanie cookies. Toto má za svoj následok prijatie cookies od týchto stránok tretích strán. Contentrio.sk nemá možnosť ovplyvniť ukladanie týchto cookies tretích strán, ak máte záujem prečítať si bližšie informácie o cookies týchto služieb, prosím, navštívte príslušné služby a prečítajte si ich zásady ochrany súkromia alebo pravidlá používania služby.

Ako upraviť cookies v prehliadači?

Otvorte si nastavenia svojho prehliadača (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari či Internet Explorer) a nájdite v nich lištu s nastaveniami súkromia a v nej súbory cookies. Tu si viete prezrieť, aké súbory cookies vo svojom zariadení máte, môžete ich manuálne alebo hromadne vymazať. Podrobnejšie inštrukcie nájdete v nápovede každého z týchto prehliadačov.

Zablokovanie ukladania cookies

Vo svojom prehliadači môžete v nastaveniach prehliadača zakázať automatické akceptovanie súborov cookies. Návod a inštrukcie nájdete v nápovede svojho internetového prehliadača. Ak používate viac zariadení (napr. počítač, tablet, telefón) odporúčame prispôsobiť si používanie cookies v každom z týchto zariadení zvlášť podľa svojich preferencií.

Contentrio.sk rešpektuje vaše rozhodnutie o akceptácií cookies vo vašom prehliadači. Vypnutie cookies však môže mať dopad na funkčnosť tejto webovej stránky.

Užívatelia vo veku menej ako 16 rokov Pokiaľ máte menej ako 16 rokov, požiadajte prosím skôr, ako nám poskytnete akékoľvek osobné údaje, Vašich rodičov, či iných zákonných zástupcov o súhlas. Bez udelenia takéhoto súhlasu nie ste oprávnení nám Vaše osobné údaje poskytnúť.

Pre viac informácií nás môžete kontaktovať tu:

dominik@contentrio.sk